Hvorfor tegne en professionel erhvervsansvarsforsikring…

Af Bekendtgørelse af lov for landinspektørvirksomhed fremgår det bl.a.:
§4c. Det er en betingelse for udførelsen af matrikulære arbejder og andre arbejder, som landinspektører efter lovgivningen har eneret til at udføre, at den praktiserende landinspektør er forsikret mod erstatningskrav, som måtte følge af udførelse af matrikulære arbejder eller anden landinspektørvirksomhed. Tilsvarende gælder for landinspektørselskaber.
Stk. 2. Miljøministeren fastsætter regler om ansvarsforsikringen, herunder forsikringens omfang og art og dens tidsmæssige udstrækning, samt om forsikringsselskabets forpligtelse til at underrette miljøministeriet om forsikringsforholdet.

Og af Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed fremgår det bl.a.:
§3. Før en landinspektør påbegynder at udføre matrikulære arbejder eller andre arbejder, der efter lovgivningen skal udføres af en landinspektør, skal der for Kort- og Matrikelstyrelsen foreligge en erklæring fra et forsikringsselskab om, at der er tegnet forsikring for landinspektøren som nævnt i §§1 og 2. Erklæringen registreres i Kort- og Matrikelstyrelsen.
Supplerende oplysninger, gældende generelt for arbejdsgiveres ansvar i forhold til ansatte

Arbejdsgiverens ansvar
Ifølge dansk lov hæfter arbejdsgiveren for det erstatningsansvar, som de ansatte måtte pådrage sig ved uagtsomme handlinger, når de arbejder. Der er tale om en lov fra 1683 – kendt som Chr. V.´s danske lov fra 1683.

Forsikring
Arbejdsgiveren kan sikre sig mod de økonomiske følger af et eventuelt erstatningsansvar ved at tegne en erhvervsansvarsforsikring. Forsikringen er frivillig¹, men tegner han ikke forsikringen, må han selv betale for de ansattes skadevoldende handlinger.

Erhvervsansvarsforsikringen dækker både arbejdsgivers og de ansattes erstatningsansvar. Men lige som på en privat ansvarsforsikring er der situationer, hvor forsikringen ikke dækker, selv om skadevolder er erstatningsansvarlig. F.eks. hvis en ansat laver skader med vilje.

Bonusoplysning:
Chr. V.´s danske lov fra 1683: 3. bog 19. kapitel artikel 2:
End giver Husbond sin Tiener eller anden, Fuldmagt paa sine Vegne at forrette noget, da bør Husbonden selv at svare til hvad derudi forseis af den, som hand Fuldmagt givet haver.

Frit oversat:
Hvis arbejdsgiveren sætter nogle til at udføre et stykke arbejde, må han også erstatte de skader, som den ansatte laver under arbejdet.

Kilde: Forsikring og Pension – http://www.forsikringogpension.dk

1) Som beskrevet øverst gælder dette ikke for landinspektørvirksomhed.